Verse of the Day!
"ብምሉእ ፍቓዶም ድማ ደለይዎ፡ ንሱውን ተረኽበሎም። እግዚኣብሄር ከኣ ኣብ ዙርያኦም ዕረፍቲ ሀቦም። ..."
2ዜና 16:9ሀ
Recent Contributor
Devotional Message
"...ኣልኣዛር ንዓ፡ ናብ ወጻኢ ውጻእ፡ ኢሉ ብዓብዪ ድምጺ ጨደረ።" ዮሃ.11:43

የሱስ ኣልኣዛር ምሕማምሙ ሰሚዑ ኔይሩ እዩ። ክኸይድ ግና ኣይተሃወኸን። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንደቀመዛሙርቱ ክነግሮም ከሎ ከምዚ ኢልዎም፡ “እዚ ሕማም እዚ ወዲ ኣምላኽ ብእኡ ምእንቲ ኪኸብር፡ ንኽብሪ ኣምላኽ እዩ እምበር፡ ንሞት ኣይኰነን።”(ዮሃ.11:4)... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads