Verse of the Day!
"ሕጂ ኸኣ፡ እግዚኣብሄር ጐይታይ፡ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ፡ ዘረባኻውን ሓቂ እዩ፡ እዚ ጽቡቕ ነገር እዚውን ንባርያካ ኣተስፎኻዮ።"
2ሳሙ 7:28
Recent Contributor
Devotional Message
"...ኣልኣዛር ንዓ፡ ናብ ወጻኢ ውጻእ፡ ኢሉ ብዓብዪ ድምጺ ጨደረ።" ዮሃ.11:43

የሱስ ኣልኣዛር ምሕማምሙ ሰሚዑ ኔይሩ እዩ። ክኸይድ ግና ኣይተሃወኸን። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንደቀመዛሙርቱ ክነግሮም ከሎ ከምዚ ኢልዎም፡ “እዚ ሕማም እዚ ወዲ ኣምላኽ ብእኡ ምእንቲ ኪኸብር፡ ንኽብሪ ኣምላኽ እዩ እምበር፡ ንሞት ኣይኰነን።”(ዮሃ.11:4)... See More

Newsletter Archive
Number of Uploads